آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه قم در سال های 8279

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پژوهش : ....................

مقدمه ( یا بیان مسئله) .....................

اهداف پژوهش.................................

سؤالات پژوهش.................................

فصل دوم : دانستنی های موجود در پژوهش: ......

بخش اول: چهارچوب پنداشتی (بررسی کتب Text ) .

بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده........

فصل سوم: متدولوژی تحقیق.....................

نوع پژوهش...................................

جامعة پژوهش.................................

روش نمونه گیری و روش محاسبه آن..............

متغیرها.....................................

روش جمع آوری اطلاعات.........................

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................

فصل چهارم: یافته های پژوهش..................

یافته های پژوهش.............................

جداول.......................................

نمودارها....................................

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری..................

فهرست منابع.................................

ضمائم.......................................

فهرست جداول

جدول شماره 1 : فراوانی جنسی در جمعیت مورد مطالعه   

جدول شماره 2 : فراوانی گروه های سنی در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 3 : فراوانی علت مراجعه در جمعیت مورد مطالعه  

جدول شماره 4: فراوانی لکوسیتوز در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 5 : فراوانی افزایش BUN در جمعیت مورد مطالعه 

جدول شماره 6: فراوانی افزایش Cr در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 7: فراوانی هیپوناترمی در جمعیت مورد مطالعه   

جدول شماره 8: فراوانی هیپوکالمی در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 9: فراوانی کشت خون مثبت در جمعیت مورد مطالعه 

جدول شماره 10: فراوانی افزایش تعداد WBC در CSF در جمعیت مورد مطالعه............................................

جدول شماره 11: فراوانی کاهش نسبت گلوکز CSF به گلوکز خون در جمعیت مورد مطالعه.................................

جدول شماره 12: فراوانی افزایش پروتئین CSF در جمعیت مورد مطالعه  

جدول شماره 13: فراوانی کشت CSF مثبت در جمعیت مورد مطالعه

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : فراوانی جنسی در جمعیت مورد مطالعه 

نمودار شماره 2 : فراوانی گروه های سنی در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 3 : فراوانی علت مراجعه در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 4: فراوانی لکوسیتوز در جمعیت مورد مطالعه   

نمودار شماره 5: فراوانی افزایش BUN در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 6: فراوانی افزایش Cr در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 7: فراوانی هیپوناترمی در جمعیت مورد مطالعه 

نمودار شماره 8: فراوانی هیپوکالمی در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 9: فراوانی کشت خون مثبت در جمعیت مورد مطالعه   

نمودار شماره 10: فراوانی افزایش تعداد WBC در CSF در جمعیت مورد مطالعه......................................

نمودار شماره 11: فراوانی کاهش نسبت گلوکز CSF به گلوکز خون در جمعیت مورد مطالعه.................................

نمودار شماره 12: فراوانی افزایش پروتئین CSF در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 13: فراوانی کشت CSF مثبت در جمعیت مورد مطالعه

===========================

چکیده

مقدمه و هدف:

با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب کودکان و با نظر به این که بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملکت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی دارند ما بر‌‌آن شدیم که ابتدا ارزش تشخیصی هر یک از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی کنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملکت خود شناسائی کنیم. سپس ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی را در بیمارانی که مننژیت آنها به اثبات رسیده است مورد ارزیابی قرار دهیم.

مواد و روش ها:

به این منظور طی یک تحقیق توصیفی پرونده 122 کودک را که از ابتدا سال 79 تا آخر سال 82 با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان فاطمی- سهامیه قم بستری و درمان شده بودند را بررسی نمودیم.

برای سهولت کار چک لیست تهیه کردیم که در آن بر متغیرهایی مانند سن، جنس، علامت مراجعه، یافته آزمایشگاهی خون و CSF تایید و تاکید شده بود. یافته‌های آزمایشگاهی مورد نظر شامل: تعداد WBC خون هنگام مراجعه، قند خون، BUN و Cr خون، Na+ و K+ خون، B/C و در مورد CSF هم شامل: تعداد WBC، میزان پروتئین و گلوکز خون و کشت بود. البته به رنگ آمیزی CSF هم دقتی داشتیم اما جزء اهداف نبود.

نتایج:

با گردآوری داده ها و دسته بندی آنها و استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS کیفیت هر متغیر را در جمعیت مورد نظر مورد بررسی قرار دادیم و به این نتایج رسیدیم که:

مننژیت باکتریال در پسران شایعتر از دختران است و در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی شایعتر از سایر سنین است. شایعترین علت مراجعه تب می باشد.

2 نفر (6/1%) هیپوگلیسمی در زمان مراجعه داشتند.

در بررسی لکوسیتوز 46 نفر (7/37%) لکوسیتوز داشتند.

افزایش BUN در 57 نفر (7/46%) و افزایش Cr در 28 نفر (9/22%) تعیین شد.

47 نفر (5/38%) هیپوناترمی و 16 نفر (1/13%) هیپوکالمی داشتند.

در مجموع در 4 مورد (27/3%) B/C مثبت، در 54 مورد (2/44%) B/C منفی و در 64 مورد (4/52%) گزارشی ثبت نشده بود.

در مورد رنگ CSF در 53 مورد (4/43%) شفاف بی رنگ و در 69 مورد (5/56%) کدر بود.

در بررسی تعداد WBC در CSF 112 نفر (8/91%) افزایش لکوسیت وجود داشته که با غالبیت نوتروفیل ها بود.

در 69 نفر (5/56%)  کمتر از 50% بود.

در بررسی پروتئین مایع CSF 70 نفر (3/57%) افزایش پروتئین مشخص شد.

در مجموع در 6 مورد (9/4%) کشت CSF مثبت شد.

بحث:

در بررسی متغیرها نتایج با کتب Text هم خوانی داشتند البته در مورد BUN و Cr خون و پتاسیم خون در کتب Text نکته ای یافت نشد و کشت خون و CSF هم نیاز به بررسی دارد.

واژه های کلیدی: مننژیت باکتریال، کودکان، تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی، سن، جنس.

فصل اول: معرفی پژوهش

مقدمه:

مننژیت عبارت است از التهاب لپتومننژ ( نرم شامه + عنکبوتیه )

علل ایجاد کننده مننژیت باکتریال:

2ماه اول زندگی: استرپتوکوک گروه B، با سیل های گرم منفی روده ای نظیر E.coli، لیستریا مونوسیتوژن و گاهاً هموفیلوس انفولونزا تیپ b.

2 ماهگی تا 12 سالگی : پنوموکوک. ، مننگوکوک، هموفیلوس انفلونزاتیپ b

( هموفیلوس انفلونزاتیپ b در کودکان زیر 4 سال شایعترین علت ایجاد کننده مننژیت باکتریال بود که بعد از کاربرد واکسن کاهش قابل توجهی پیدا کرده است ). (1)و(2)

در کودکان با نقص ایمنی یا نقص آناتومیکی: سودوموناس، استاف اورئوس، استاف کواگولاز منفی، سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژن.

در شکستگی سینوس ها و قاعده جمجمه: پنوموکوک

در آسیب های نافذ جمجمه و اعمال جراحی مغز و اعصاب: استافیلوکوک.

درشنت های بطنی _ صفاقی : استافیلوکوک اورئوس و باکتری های روده ای. (1)و(2)

از نظر اپیدمیولوژی: مننژیت باکتریال در فصول زمستان و بهار شایعتر بوده، در پسران بیشتر از دختران است و اکثراً بین دو ماهگی تا  دوازده سالگی رخ می دهد.

از نظر راه های انتشار اولین رتبه انتشار هماتوژن است بعد تلقیح مستقیم عفونت به CNS و در نهایت انتقال عفونت از یک کانون عفونی مجاور مانند عفونت های پارامننژیال ( مثل سینوزیت، ماستوئیدیت، آمپیم سابدورال و آبسه اپیدورال ).

یکسری عوامل وجود دارند که مستعد کننده ایجاد مننژیت باکتریال در فرد می باشند که شامل: نقایص سیستم ایمنی، انتقال عملکردی طحال، نقایص آناتومیکی در دستگاه عصبی، فیستول در گوش میانی و داخلی، شکستگی جمجمه ای یا سینوس های پارانازال، شنت گذاری مغزی. (1)و(2)

علائم بالینی در رده های سنی مختلف می توانند متفاوت باشد:

- در شیر خواران علائم غیر اختصاصی و شامل گریه شدید، تحریک پذیری،
بی اشتهایی، استفراغ، لتارژی و فونتانل پر، میالژی و تب است.

- در کوکان و بالغین علائم شایع عبارتند از: سر درد، فتوفوبی، سفتی گردن، استفراغ، تغییر سطح هوشیاری و تب. (1)و(2)

تشخیص بر اساس علایم بالینی، آزمایش خون و بررسی فاکتورهای مختلف و در نهایت LP و بررسی CSF می باشد.

در CSF شمارش و افتراق سلولی، میزان پروتئین، میزان گلوکز بررسی می شود و
رنگ آمیزی گرم، کشت باکتری و در موارد مشکوک به کریپتوکوکوس انجام کشت قارچ و تست های آگلوتیناسیون و لاتکس جهت بررسی آنتی ژن های پلی ساکاریدی باکتریهای کپسولدار انجام می شود. (1)و(2)

همزمان با LP آزمایشات CBC Diff، قند خون، BUN، Creatinin، الکترولیت های سرم، کشت خون و SG ادرار انجام می شود.

عوارض مننژیت هم بدو گروه ناپایدار و پایدار تقسیم می شوند:

عوارض ناپایدار شامل: افیوژن ساب دورال، سندرم ترشح نامناسب ADH، تب طول کشیده. عوارض پایدار شامل: اختلالات نورولوژیک، عقب ماندگی ذهنی، تشنج، تأخیر در یادگیری، اختلال دید، اختلال رفتاری. (1)و(2)

با نگاهی به عوارض می توان گفت که در مننژیت ثانیه ها و دقیقه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی در کمترین زمان ممکن به تشخیص رسید و هر چه زودتر درمان را شروع نمود. در یک بیمار پس از تشخیص بالینی مننژیت و یا شک زیاد به آن و بررسی اجمالی از نظر منشاء احتمالی عفونت ( گوش، سینوس ها، بیماری ادراری، پوست … ) بایستی در صورت عدم وجود علائم و نشانه های عصبی موضعی و ادم پاپی بلافاصله اقدام به گرفتن مایع مغزی نخاعی نمود. اما اگر اختلال عصبی وجود داشته باشد ابتدا بایستی جهت رد ضایعات فضا گیر مغز CT. Scan به عمل آمده و در صورت منفی بودن آنگاه اقدام به LP  نمود. با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب کودکان و نقش کلیدی که تست های تشخیصی در شناسایی این بیماری مهلک دارند و با نظر به این که بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملکت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استاندارد های جهانی دارند ( مثلاً در مننژیت های اطفال به ندرت کشت CSF نتیجه قابل قبولی بدست می دهد ) ما بر آن شدیم که ابتدا ارزش تشخیصی هر یک از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی کنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملکت خود شناسائی کنیم. پس ارزش تشخیص تست های تشخیصی آزمایشگاهی را در بیمارانی که مننژیت آنها به اثبات رسیده است مورد ارزیابی قرار دهیم و بطور خلاصه برای یک طبیب ایرانی روشن نماییم که تا چه حد می تواند به علائم بیمار اعتماد کند و تا چه حد می تواند به نتایج آزمایشگاهی اعتماد کند.

همچنین در قسمت دیگری از این طرح اجرام شایع در گیر کننده CNS ( بصورت مننژیت ) مشخص خواهند شد که این مسئله کمک شایانی به نحوه انتخاب درمان تجربی در این بیماران خواهد نمود.


اهداف پژوهش:

هدف اصلی:

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

اهداف فرعی:

1- تعیین توزیع فراوانی سنی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

2- تعیین فراوانی جنسی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

3- تعیین فراوانی علت مراجعه به بیمارستان در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

4- تعیین توزیع فراوانی قندخون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

5- تعیین توزیع فراوانی لکوسیت های خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

6- تعیین توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

7- تعیین توزیع فراوانی Na+  و K+  خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

8- تعیین فراوانی Blood Culture مثبت در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

9- تعیین توزیع فراوانی WBC ( لکوسیت ها ) در CSF در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

10- تعیین توزیع فراوانی glc ( گلوکز ) در CSF در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

11- تعیین توزیع فراوانی پروتئین CSF در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

12- تعیین فراوانی CSF Culture مثبت در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

سئوالات پژوهش:

1- توزیع فراوانی سنی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

2- فراوانی جنسی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

3- فراونی علت مراجعه به بیمارستان در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

4- توزیع فراوانی قند خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

5- توزیع فراوانی لکوسیت های خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

6- توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

...

مشاهده کامـل مطلب

منبع : سرو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۶:۰۷ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

بازدیـد : ۱۹

درآمـد : ۱۸ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۸۶ درآمـد کاربران : ۲۹۱۳۳۰ مجموع بازدید : ۱۴۳۵۳۸
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی