آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 595 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 151

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 5

2-1  بیان مسئله 5

3-1چارچوب نظری تحقیق. 7

4-1 فرضیه های تحقیق. 9

5-1  اهداف تحقیق. 9

6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

7-1 حدود مطلعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بازار مالی. 15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 15

3-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17

1-3-2بازار پول. 17

2-3-2 بازار سرمایه 17

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 22

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 22

5-2  تعریف بورس اوراق بهادار. 25

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 25

1-6-2   انواع شرکت های سرمایه گذاری. 25

7-2دارایی. 28

8-2  دارایی مالی. 28

9-2  اوراق بهادار. 30

10-2  سهام عادی. 30

11-2  بازده سهام 31

12-2  بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 31

1-12-2  بازده تحقق یافته 31

2-12-2  بازده مورد انتظار. 31

13-2 اجزای بازده 32

1-13-2 سود دریافتی. 32

2-13-2 سود(زیان)سرمایه 32

14-2 عرضه اولیه عمومی. 34

1-14-2 استفاده از خدمات تعهد پذیره نویسی مشاوران  مالی و عاملهای فروش.. 38

2-14-2  شیوه معمول عرضه سهام به گروههای مختلف سهامداران. 39

3-14-2  مراحل عرضه عمومی اولیه 39

4-14-2عرضه ثانویه 43

15-2 شیوه های فروش سهام 44

16-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 48

17-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 50

18-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار. 53

19-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار. 55

20-2عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 60

21 – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار. 62

1–21 – 2  شاخص های قیمت سهام 62

2 - 21- 2 شیوه محاسبه شاخص ها 64

3-21–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی. 65

22-2 شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. 66

23-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه 69

1-23-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 69

2-23-2  فرضیه علامت دهی. 72

3-23-2فرضیات گرایشات و علائق زود گذر 73

4-23-2فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 74

5-23-2فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 75

6-23-2   فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی. 76

7-23-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 77

8-23-2 فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار. 78

9-23-2 فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه 80

24-2تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران. 80

1-24-2 ارزش دفتری سهام 81

2-24-2ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81

3-24-2ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت.. 81

4-24-2  ارزش سهام با فرض انحلال. 82

5-24-2  ارزش ذاتی سهام 82

6-24-2 ارزش سهام با استفاده از ضریب.. 82

7-24-2 ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم 83

8-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز. 83

9-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم 83

10-24-2 مقایسه روش های ارزشیابی سهام 84

11-24-2 ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران. 85

25-2 پیشینه تحقیق. 85

1-25-2 تحقیقات داخلی. 85

2-25-2 تحقیقات خارجی. 87

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 98

2-3  روش تحقیق. 98

3-3 تجزیه و تحلیل داده ها 99

4-3 جامعه آماری. 99

5-3  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 99

6-3 نمونه آماری. 103

7-3 روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. 104

1-7-3ضریب همبستگی. 104

2-6-3 آ‍زمون کلووگروف- اسمیرنف.. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 107

2-4 آمار توصیفی. 107

3-4 آمار استنباطی. 112

1-4-3 فرضیه اصلی: بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112

3-4-2 فرضیه های فرعی. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 117

2-5 بیان نتایج. 117

2-5-1 نتیجه فرضیه اصلی. 117

2-5-2 نتیجه فرضیه های فرعی. 118

5-2 محدودیت های تحقیق. 119

5-3 پیشنهادات.. 120

پیوست ها

پیوست1. 122

پیوست ب :لیست شرکت ها 126

 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی. 131

منابع لاتین. 133

چکیده لاتین. 135

 

 

 

جدول 1-2 انواع اصلی دارایی های مالی. 29

جدول 2-2فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه 49

جدول 3-2 روشهای محاسبه انواع شاخص های بازار سهام 65

جدول 1-3 روش های محاسبه انواع شاخص های بازار سهام 102

جدول 1-4 توصیف شاخصها مرکزی وپراکندگی داده های متغیر IPO.. 107

جدول 2-4 توصیف شاخصها مرکزی وپراکندگی داده های متغیر بازده غیر عادی سهام 108

جدول 3-4توصیف شاخصها مرکزی وپراکندگی داده های متغیر درجه تمرکز مالکیت.. 109

جدول 4-4 توصیف شاخصها مرکزی وپراکندگی داده های متغیر شاخص کل قیمت سهام 110

جدول 5-4 توصیف شاخصها مرکزی وپراکندگی داده های متغیر حجم سهام عرضه شده 111

جدول  6-4  آزمون پیرسون جهت فرضیه اصلی. 112

جدول  7-4  آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره یک. 113

جدول  8-4  آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره دو. 113

جدول  9-4  آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره سه 114

جدول  10-4  آزمون پیرسون جهت فرضیه شماره چهار. 114

 

 

نمودار 1-2 مراحل عرضه عمومی اولیه (IPO) 42

نمودار2-2 مراحل عرضه ثانویه سهام 44

نمودار3 – 2 مراحل فروش از طریق روش مزایده  auction. 45

نمودار4 – 2مراحل فروش از طریق روش مذاکره 47

نمودار5- 2 فرآیندعرضه اوراق بهادار دربورس.. 52

نمودار 1-3 : سه نوع محتلف همبستگی منفی کامل ، عدم همبستگی و همبستگی مثبت کامل. 104

نمودار1-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر IPO.. 108

نمودار2-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر بازده غیر عادی سهام 109

نمودار3-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر درجه تمرکز مالکیت.. 110

نمودار4-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر شاخص کل قیمت سهام 111

نمودار5-4 هیستوگرام ونرمال سنجی متغیر حجم سهام عرضه شده 112

 

 

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی: بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(395/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل بورس در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

فرضیه اول : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(455/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه  در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

فرضیه دوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمرکزماالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) ودرجهتمرکزمالکیت را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(015/0) کهاین آزمون در سطح 5 درصد معنی دار شده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) درجه تمرکزمالکیت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(239/0) نشان می دهد کهاین رابطه مستقیممی باشد.

 

فرضیه سوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(000/0) کهاین آزمون در سطح 1 درصد معنی دار شده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(435/0-) نشان می دهد کهاین رابطه معکوس می باشد.

فرضیه چهارم : بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

در این فرضیه که رابطه بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنی داری آزمون نشان می دهد(238/0) کهاین آزمون در هیچ سطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل بورس در تحقیق حاضر هیچ ارتباطی برقرار نشده است.

مشاهده کامـل مطلب

منبع : فایل های کمک آموزشی

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۱:۴۹ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

بازدیـد : ۱۰

درآمـد : ۶ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۶۰ درآمـد کاربران : ۲۸۸۶۹۰ مجموع بازدید : ۱۴۲۳۴۵
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی