آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 6355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 224

پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

مقدمه

ایجاد بازشو به صورت ردیف قایم در یک دیوار برشی ،دیوار را به دو یا چند دیوار موازی تقسیم می نماید که توسط تیرهایی در تراز طبقات با یکدیگر مرتبط می گردند .چنین دیواره ایی ، دیوار برشی کوپله نامیده می شوند.اگر به جای استفاده از تیرهای پیوند بتنی از تیر پیوند فولادی استفاده شود این سیستم را سیستم دیوار پیوند ترکیبی (HCW)می نامند.

برای ساده سازی تحلیل دیوارهای برشیکوپله ،می توان از تیرپیوند صرفنظر کرده وهر دیوار کوپله را به صورت دو دیوار کاملا مستقل مورد بررسی قرار داد .در این صورت نیروهای جانبی به نسبت سختی هر قسمت ،بین دیوارهای مختلف تشکیل دهنده یک دیواربرشی کوپله تقسیم می گردد.هرچندسقف سازه می تواند بعنوان یک رابط بین دیوارها عمل کند اما در محاسبات نباید آن را در نظر گرفت .درصورت وجود تیرهای پیوند،حذف این تیرها باعث غیراقتصادی شدن طѧرح خواهد شد. 

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                  شماره صفحه

چکیده ..............................................................................................................١

مقدمه ..............................................................................................................٢

فصل اول : کلیات

١-١) هدف ......................................................................................................٥

١-٢) پیشینه تحقیق ...........................................................................................٥

١-٣)روش کاروتحقیق .......................................................................................٧

١-٤)رفتارسیستم ،آنالیزوملاحظات طراحی ..............................................................٨

فصل دوم :راستی سنجی مدل های اجزاء محدود

٢-١)آنالیزغیرخطی اجزاءمحدودتیرپیوندعمیق .......................................................٤٥

٢-٢)آنالیز غیرخطی اجزاءمحدود دیوار برشی کوپله بتنی تحت بارهای متناوب .............٥٠

٣-٢)بدست آوردن اتلاف انرژی با آنالیز غیرخطی اجزاءمحدود تحت بارهای متناوب .....٥٣

فصل سوم :آنالیز استاتیکی غیر خطی (pushover analysis )

٣-١)بررسینسبت پیوندبرروی رفتاردیواربرشی کوپله ..............................................٥٧

٣-٢)مدلسازی سازه ١٢طبقه بابرنامه ETABS وبدست آوردن تغییر مکان هدف .......... ٧٠

٣-٣)مدلسازی اجزاءمحدود دیوار برشی با تیر پیوند بتنی وتیر پیوند فولادی ...................٧٢

٣-٤)مدلسازی دیوار برشی کوپله بروش قاب معادل ............................................... ٧٧

فصل چهارم :مدلسازی ومقایسه نتایج 

۴-١)مدلسازی دیواربرشیبا تیر پیوند فولادی ......................................................٨٠

۴-٢)مقایسه نتایج دیوار برشی باتیر پیوند بتنی و تیر پیوند فولادی ............................٨٨

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-١)نتیجه گیری نهایی ............................................................................٩١

۵-٢)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ......................................................٩٢ 

منابع و ماخذ......................................................................................٩٣ 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

جدول ١-١-ضرایب ترک خوردگی برای دیوار..........................................................١۴

جدول ١-٢-جزییات تیر پیوند.................................................................................٢٠

جدول ١-٣-خواص بتن ........................................................................................٢٠

جدول ١-٤    نتایج آزمایش دیوار برشی کوپله بتنی .....................................................٢٣

جدول ١-۴  نیروی توزیع شده بولتها........................................................................٢٩

جدول ١-۵:مشخصات نمونه های آزمایش ................................................................٣۵

جدول ١-۶:مشخصات نمونه های آزمایش ...............................................................٣۵

جدول ٢-١-مشخصات بتن [٥].............................................................................۴۵

جدول ٢-٢ مشخصات آرماتور[٥].......................................................................۴۶

جدول ٢-٣-مشخصات آرماتورها [٦]...................................................................۵٣

جدول ٢-۴-مشخصات بتن [٦]............................................................................۵٣

جدول ٣-١-توزیع نیروی برشی در طبقات ............................................................۵٨

جدول ٣-٢-توزیع نیروی برشی در طبقات .......................................................... ۵٩

جدول ٣-٢-توزیع نیروی برشی در طبقات ...........................................................۶٠

جدول ٣-٣-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶١

جدول ٣-۴-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶٢

جدول ٣-۵-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶٣

جدول ٣-۶-توزیع نیروی برشی در طبقات . ........................................................۶۴

جدول ٣-٧-توزیع نیروی برشی در طبقات ..........................................................۶۵

جدول ٣-٨-توزیع نیروی برشی در طبقات . .......................................................۶۶

جدول ٣-٩-توزیع نیروی برشی در طبقات . .......................................................۶٧

جدول ٣-١٠-مشخصات مقاطع دیواربرشیوتیرپیوندحاصل ازآنالیزبابرنامه ETABS ........٧١

جدول ٣-١١-نیروی برشی توزیع شده در طبقات ...................................................٧٣

جدول ٣-١٢ ابعاد دیوار وتیر پیوند بتنی .............................................................. ٨٢

جدول ۴-١-مشخصات آرماتورها [٦]................................................................ ٨٢

جدول ۴-٢-مشخصات بتن [٦].........................................................................٨٢ 

مشاهده کامـل مطلب

منبع : سرو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۱:۴۸ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

بازدیـد : ۸

درآمـد : ۱۲ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۲۷ درآمـد کاربران : ۲۸۵۷۵۰ مجموع بازدید : ۱۴۰۸۵۱
۵۹ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی